EPJO | Educatief Programma Jongeren

Over epjo

Over EPJO

EPJO, ontwikkeld door Gerard Zwarts en Peter Faber, is een preventieprogramma dat kinderen helpt om verstandige keuzes te maken en criminaliteit te vermijden. Met EPJO willen ze het aantal jonge delinquenten verminderen door bewustwording en vaardigheden te bieden.

EPJO toont het menselijke gezicht van de politie aan jongeren, benadrukt de rol van wetshandhaving en hulpverlening, en bouwt vertrouwen op. Het programma stelt jongeren in staat om respectvol en verantwoordelijk deel te nemen aan de samenleving, waarbij ze worden gestimuleerd om problemen constructief op te lossen en elkaar te ondersteunen.

"We smeden het ijzer wanneer het heet is."

Visie

Bij EPJO geloven we dat de jeugd de toekomst heeft. We erkennen echter de uitdagingen waarmee jongeren vandaag de dag worden geconfronteerd bij het ontdekken en ontwikkelen van hun identiteit in een steeds complexere wereld.

Het is zorgwekkend dat in 2021 bijna 47.000 jongeren (12 tot 25 jarigen) in aanraking kwamen met politie en/of justitie als verdachten van strafbare feiten. Factoren zoals opvoeding, huiselijk geweld en diverse omgevingsinvloeden spelen hierbij een rol.

Daarom is het van cruciaal belang om kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in de gevolgen van hun keuzes. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun omgeving en mogelijke slachtoffers.

Ons interactieve lesprogramma stelt leerlingen in staat om kennis te maken met regels, gezag en respect. Het doel is om bewustzijn te creëren en begrip bij te brengen over waarden, normen en fatsoen, die de basis vormen voor het nemen van verantwoorde beslissingen.

werkwijze epjo

Werkwijze

Tijdens de lessen wordt het duidelijk dat de politie niet alleen aanwezig is om de wet te handhaven. De politie heeft ook expliciet de taak om hulp te bieden waar nodig. We benadrukken dat de politie niet alleen een handhaver van de wet is, maar ook een helper en zorgverlener.

Onze lessen zijn informatief en soms confronterend, maar we zorgen ervoor dat ze aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. We willen hen betrekken, prikkelen en inspireren om na te denken over hun keuzes en de impact die deze hebben op henzelf en anderen.

Bij EPJO streven we ernaar om jongeren te voorzien van de kennis, vaardigheden en het bewustzijn dat ze nodig hebben om positieve keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en bij te dragen aan een veilige en harmonieuze samenleving.

Doelstellingen

1.Misdaadpreventie: EPJO’s belangrijkste doel is misdaadpreventie onder jongeren. We willen jongeren bewust maken van de gevolgen van crimineel gedrag en hen helpen positieve keuzes te maken voor een veilige samenleving.

2.Radicaliseringspreventie: We informeren jongeren over de gevaren en misleidingen van radicalisering en helpen hen kritisch denken en weerbaarheid tegen extremistische ideologieën te ontwikkelen.

3. Inzicht en bewustwording: EPJO bevordert inzicht bij jongeren in de oorzaken en gevolgen van hun gedrag. We benadrukken dat goede daden positieve gevolgen hebben, terwijl verkeerde keuzes negatieve gevolgen hebben.

4. Empowerment en vaardigheden: EPJO geeft jongeren de kennis en vaardigheden om zichzelf en anderen te beschermen tegen misdaad en radicalisering. We empoweren hen om positieve keuzes te maken en weerstand te bieden aan negatieve invloeden.

5. Samenwerking en netwerkopbouw: EPJO bevordert samenwerking tussen diverse organisaties, zoals de Peter Faber Stichting, De Rechtspraak, de politie en andere maatschappelijke organisaties. We streven naar een breed netwerk en bundelen onze krachten om effectieve preventieprogramma’s te bieden. 

6.Positieve identiteitsvorming: EPJO ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen van een positieve identiteit en zelfbeeld. We inspireren hen om hun potentieel te benutten en hun toekomst constructief en positief vorm te geven. 

Betrokken organisaties

Logo_PFS_2023
Peter Faber Stichting

De Peter Faber Stichting is een ideële stichting die in 2008 door Peter Faber is opgericht. De missie is om iedereen ongeacht afkomst, achterstand of beperking de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Er worden door de stichting voor verschillende doelgroepen creatieve projecten op maat ontwikkeld en uitgevoerd. Door hun expertise op het gebied van theater en educatie brengen ze een unieke en interactieve dimensie aan de lessen, waardoor de boodschap op een inspirerende manier wordt overgebracht.

De Amsterdamse Politie

De Amsterdamse Politie is een essentiële partner van EPJO. Binnen het EPJO-programma spelen politieagenten een actieve rol. Zij bezoeken de klassen en behandelen onderwerpen zoals diefstal, pesten, geweld, keuzes maken en de gevaren van sociale media. Met hun ervaring en expertise brengen ze de realiteit van het politiewerk dichter bij de jongeren, en ze benadrukken dat de politie er niet alleen is om de wet te handhaven, maar ook om hulp en zorg te bieden.

De Rechtspraak

De rechtspraak is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het behandelen van juridische geschillen in Nederland. Rechters en andere juridische professionals zorgen voor eerlijke en rechtvaardige rechtspraak. Ze horen zaken aan, beoordelen bewijsmateriaal en doen uitspraken die het recht en gerechtigheid dienen. De rechtspraak waarborgt de rechtsstaat en beschermt de rechten en belangen van individuen en de samenleving als geheel.

Openbaar minsterie
Openbaar Ministerie (OM)

Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de wet in Nederland. In het kader van EPJO werken ze nauw samen met andere betrokken partijen om jongeren bewust te maken van de gevolgen van hun keuzes. Door middel van de inzet van officieren van justitie dragen ze bij aan de realistische en geloofwaardige weergave van de juridische aspecten tijdens de rechtbankzittingen die deel uitmaken van het EPJO-programma.